BẢNG KHẢO SÁT Cựu sinh viên

Những nội dung có biểu tượng là những nội dung bắt buộc!

Nhằm giúp cho Nhà trường có được thông tin đầy đủ của sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường, làm cơ sở cho việc đánh giá, điều chỉnh, xây dựng khóa học theo hướng đáp ứng nhu cầu của xã hội – Các Anh/Chị là cựu sinh viên của Trường vui lòng điền vào phiếu điều tra dưới đây:
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên

2. Số điện thoại

3. Email

4. Tên lớp: (ví dụ: Lớp Đại học Quản trị kinh doanh 6 => QTKD6)

5. Xếp loại

B. THÔNG TIN VIỆC LÀM

1. Anh/Chị chưa tìm được việc làm là do (bỏ qua nếu đã có việc làm)2. Đơn vị công tác

3. Công việc hiện tại có phù hợp với chuyên ngành đào tạo

4. Thu nhập bình quân hàng tháng
5. Cơ quan Anh/Chị đang làm việc hiện tại là


6. Thời gian tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp
7. Anh/Chị đã sử dụng những kiến thức nào từ khóa học cho công việc hiện tại?
8. Mức độ sử dụng những kiến thức cần thiết từ khóa học của Anh/Chị trong công việc
9. Mức độ sử dụng những kỹ năng cần thiết từ khóa học của Anh/Chị trong công việc
10. Trong quá trình làm việc Anh/Chị có được đào tạo thêm về kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ không