BẢNG KHẢO SÁT Cán bộ về hệ thống cơ sở vật chất năm 2017

Những nội dung có biểu tượng là những nội dung bắt buộc!

Nhằm giúp cho Nhà trường có cơ sở cho việc đánh giá, điều chỉnh, xây dựng và nâng cao chất lượng về hệ thống cơ sở vật chất, đáp ứng tốt yêu cầu sử dụng. Đề nghị quý Cán bộ nhà trường điền vào phiếu điều tra dưới đây:
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên Cán bộ

2. Tên Đơn vị

B. MỨC ĐỘ HÀI LÒNG VỀ HỆ THỐNG CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA NHÀ TRƯỜNG

1. Hệ thống phòng làm việc, phòng học có đáp ứng nhu cầu công việc, giảng dạy

2. Hệ thống thư viện điện tử có đáp ứng tốt nhu cầu công việc, giảng dạy và nghiên cứu

3. Thiết bị, máy móc, sân bãi đáp ứng tốt nhu cầu công việc và giảng dạy

4. Trang thiết bị phòng thực hành, thí nghiệm có đáp ứng tốt nhu cầu công việc, giảng dạy và nghiên cứu

5. Hệ thống mạng Internet kết nối trong toàn trường tốt và ổn định

6. Chất lượng của thiết bị, máy móc phục vụ công việc, giảng dạy và nghiên cứu tốt

7. Trang thiết bị tin học phục vụ tốt cho công việc, giảng dạy và nghiên cứu

8. Trang thiết bị phục vụ tốt cho hoạt động thể dục thể thao, văn nghệ

9. Hệ thống cơ sở vật chất thường xuyên bảo trì, nâng cấp

10. Trang thiết bị sửa chữa kịp thời khi bị hư hỏng

11. Tài liệu và đầu sách trong thư viên thường xuyên cập nhật và bổ sung số lượng